Licytacje

IMAGE
Licytacja nieruchomości - Modła Królewska
piątek, 05, listopad 2021
OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI   Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koninie Jacek Matecki na podstawie art. 953 kpc podaje do... Czytaj wiecej...
Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości - Konin ul. Dworcowa 7/43
środa, 29, grudzień 2021
OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI   Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koninie Jacek Matecki na podstawie... Czytaj wiecej...
Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości - Nowa Wieś gm. Skulsk
środa, 29, grudzień 2021
OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI   Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koninie Jacek Matecki na podstawie... Czytaj wiecej...

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości - Konin ul. Dworcowa 7/43

OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koninie Jacek Matecki na podstawie art.945 §2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-04-2022 o godz. 10:00 zostanie dokonany opis i oszacowanie nieruchomości położonej 62-510 Konin, ul. Dworcowa 7/43, dla której Sąd Rejonowy w Koninie prowadzi księgę wieczystą nr KN1N/00087481/2.
 
Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią  zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.
 
Komornik zawiadamia, że zgodnie z art. 950 kpc termin do zaskarżenia opisu i oszacowania wynosi dwa tygodnie i liczy się od dnia jego ukończenia to jest od 27-04-2022r. i upływa w dniu 11-05-2022r.

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości - Nowa Wieś gm. Skulsk

OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koninie Jacek Matecki na podstawie art.945 §2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-04-2022 o godz. 11:00 zostanie dokonany opis i oszacowanie nieruchomości położonej 62-560 Skulsk, Nowa Wieś, dla której Sąd Rejonowy w Koninie prowadzi księgę wieczystą nr KN1N/00102867/4.
 
Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią  zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.
 
Komornik zawiadamia, że zgodnie z art. 950 kpc termin do zaskarżenia opisu i oszacowania wynosi dwa tygodnie i liczy się od dnia jego ukończenia to jest od 27-04-2022r. i upływa w dniu 11-05-2022r.

Licytacja nieruchomości - Modła Królewska

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koninie Jacek Matecki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28-01-2022r. o godz.13:40 w Sądzie Rejonowym w Koninie przy ul. Chopina 28 w sali nr 2.44, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości: 
 
- stanowiącej działki nr 296, 266, 249, 267, 297 o łącznej powierzchni 5,9200HA obręb Modła Królewska gm. Stare Miasto położonej: 62-571 Stare Miasto, ul. Słoneczna  17, Modła Księża, dla której Sąd Rejonowy w Koninie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KN1N/00004389/2.
 
Działki nr 296 i 297 zabudowane budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, parterowym z poddaszem nieużytkowym, podpowniczony (pow. zabudowy 105,75m2), parterowymi budynkami gospodarczymi w zabudowie zwartej (pow. zabudowy 111,20m2, 34,07m2, 42,25m2) oraz parterowym budynkiem stodoły z garażem, częściowo zaadaptowanym na mieszkalny (pow. zabudowy 280,88m2). 
Działki nr 249, 266, 267 stanowią teren niezabudowany, uprawiane rolniczo (klasa bonitacji działka nr 249 - głównie RV, działki nr 266, 267 - głównie RVI i LsVI).
Ponadto działki nr 296 i 297 obciążone są ograniczonym prawem rzeczowym - prawem służebności osobistej - opisanym w dziale III ksiegi wieczystej, polegającym na bezpłatnym, dożywotnim zamieszkiwaniu w części budynku gospodarczego adapotowanego na mieszkalny, z kotłownią i garażem oraz zapewniającym prawo do swobodnego poruszania się po całym siedlisku działek nr 296, 297.
 
Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Stare Miasto nr XXXI/211/2020 z dnia 10-12-2020r. przedmiotowe działki znajdują się na terenie przeznaczonym pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej z dopuszczeniem działalności gospodarczej, tereny rolnicze, terny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów (działki nr 297, nr 296), tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów (działka nr 249) oraz tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, tereny lasów/dolesień (działki nr 267, nr 266)
 
Suma oszacowania wynosi 417 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 312 750,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 41 700,00zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (do 27-01-2022r. godzina 16:00). Rękojmię należy uiścić  na konto  komornika:
 
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA  82 1020 2212 0000 5002 0333 3028 
 
W dniu licytacji wpłaty wadium nie będą przyjmowane (art. 962 § 1 kpc)
 
Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie uiścić podatek od czynności cywilno-prawnych (2%) 
 
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu ostatniego tygodnia przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00  do godz.12:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
  
W licytacji będą mogły brać udział wyłącznie strony postępowania oraz licytanci tj. osoby, które dokonają wpłaty wadium. Nadto osoby wpłacające wadium zobowiązane są posiadać wydruk potwierdzenia wpłaty wadium, który powinien zawierać także oznaczenie nr księgi wieczystej licytowanej nieruchomości. 
 
Dokument wpłaty należy okazać w dniu licytacji pracownikom ochrony przy wejściu do budynku Sadu Rejonowego w Koninie.
 
 
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W SĄDZIE REJONOWYM W KONINIE DOTYCZĄCE COVID-19
 
Komornik informuje, iż w związku z zagrożeniem epidemiologicznym osoba mająca zamiar uczestniczyć w licytacji winna stawić się do Sądu Rejonowego w Koninie nie wcześniej niż 10 minut przed planowanym rozpoczęciem licytacji, wyposażona w maseczkę ochronną, rękawiczki i długopis. Nadto w Sądzie:
 
Może przebywać wyłącznie osoba ZDROWA, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Nie mogą przebywać w budynku i uczestniczyć w licytacji osoby, które: są chore, przebywają z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację w warunkach domowych, albo sami są objęci kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
W pomieszczeniu, w którym odbywa się licytacja nie powinny przebywać osoby postronne.
Na licytację nie powinno się przynosić zbędnych rzeczy.
Każda osoba korzysta z własnych, o ile to możliwe, niezbędnych jej przyborów/przedmiotów (długopisy, komputery etc.). Konieczna jest dezynfekcja przedmiotów używanych wspólnie, jeżeli nie są to materiały jednorazowe. Nie można pożyczać przedmiotów innych osób.
 
Zasady ochrony indywidualnej:
Czekając na wejście na salę powinno się zachować odstęp minimum 2 m oraz mieć osłonięte usta i nos.
Na salę mogą wejść wyłącznie osoby z osłoną na usta i nos (maseczka jednorazowa lub wielokrotnego użytku, bądź przyłbica w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Osłonę twarzy można zdjąć jeżeli tak zarządzi nadzorujący licytację sędzia (szczególnie w celu potwierdzenia tożsamości).
Zasada zakrywania ust i nosa powinna obowiązywać na terenie całego obiektu. Jeśli z jakiegoś powodu osłona na nos i usta musi zostać zdjęta należy przestrzegać bezwzględnie 2 metrowego odstępu od innych osób.
Wszyscy pracownicy sądu, interesanci oraz każdy uczestnik licytacji powinnimieć zakryte usta i nos.
Przy wejściu na salę sądową uczestnicy powinni zdezynfekować ręce, albo założyć rękawiczki.
Preparat do dezynfekcji  zapewnia instytucja.