Licytacje

IMAGE
Licytacja nieruchomości - Jabłonka gm. Kleczew
czwartek, 30, wrzesień 2021
OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI   Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koninie Jacek Matecki na podstawie art. 953 kpc podaje do... Czytaj wiecej...

Licytacja nieruchomości - Jabłonka gm. Kleczew

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koninie Jacek Matecki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19 listopada 2021 o godz. 9:40 w Sądzie Rejonowym w Koninie przy ul. Chopina 28 w sali nr 2.44, odbędzie się druga licytacja nieruchomości
 
stanowiącej zabudowana działka nr 124/1 o powierzchni 0,5031HA - zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym parterowym, bezpodpiwniczenia (p.z. 112m2, p.u. 84,30m2) z lat 50-tych - wymaga remontu, budynkiem drewnianym parterowym stodoły (p.z 84m2) z lat 50-tych oraz garażu (p.z. 43m2) położonej: 62-540 Kleczew, Jabłonka 32, dla której  Sąd Rejonowy w Koninie prowadzi księgę  wieczystą o numerze KN1N/00017635/6.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest na ternie przeznaczonym pod tereny rolne z dopuszczeniem zabudowy rolniczej, urządzeń infrastruktury technicznej, tereny zieleni i zalesień.
 
Suma oszacowania wynosi 117 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 78 000,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 700,00zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (do 18-11-2021r. godzina 15:00). Rękojmię należy uiścić  na konto komornika:
 
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA 82 1020 2212 0000 5002 0333 3028 
 
W dniu licytacji wpłaty wadium nie będą przyjmowane (art. 962 § 1 kpc)
 
Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie uiścić podatek od czynności cywilno-prawnych (2%) 
 
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ostatnim tygodniu przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00 do godz.12:00 oraz przeglądać w w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
 
W licytacji będą mogły brać udział wyłącznie strony postępowania oraz licytanci tj. osoby, które dokonają wpłaty wadium.
Nadto osoby wpłacające wadium zobowiązane są posiadać wydruk potwierdzenia wpłaty wadium, który powinien zawierać także oznaczenie nr księgi wieczystej licytowanej nieruchomości.  Dokument wpłaty należy okazać w dniu licytacji pracownikom ochrony przy wejściu do budynku Sadu Rejonowego w Koninie.
 
 
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W SĄDZIE REJONOWYM W KONINIE DOTYCZĄCE COVID-19
 
Komornik informuje, iż w związku z zagrożeniem epidemiologicznym osoba mająca zamiar uczestniczyć w licytacji winna stawić się do Sądu Rejonowego w Koninie nie wcześniej niż 10 minut przed planowanym rozpoczęciem licytacji, wyposażona w maseczkę ochronną, rękawiczki i długopis. Nadto w Sądzie:
 
Może przebywać wyłącznie osoba ZDROWA, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Nie mogą przebywać w budynku i uczestniczyć w licytacji osoby, które: są chore, przebywają z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację w warunkach domowych, albo sami są objęci kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
W pomieszczeniu, w którym odbywa się licytacja nie powinny przebywać osoby postronne.
Na licytację nie powinno się przynosić zbędnych rzeczy.
Każda osoba korzysta z własnych, o ile to możliwe, niezbędnych jej przyborów/przedmiotów (długopisy, komputery etc.). Konieczna jest dezynfekcja przedmiotów używanych wspólnie, jeżeli nie są to materiały jednorazowe. Nie można pożyczać przedmiotów innych osób.
 
Zasady ochrony indywidualnej:
Czekając na wejście na salę powinno się zachować odstęp minimum 2 m oraz mieć osłonięte usta i nos.
Na salę mogą wejść wyłącznie osoby z osłoną na usta i nos (maseczka jednorazowa lub wielokrotnego użytku, bądź przyłbica w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Osłonę twarzy można zdjąć jeżeli tak zarządzi nadzorujący licytację sędzia (szczególnie w celu potwierdzenia tożsamości).
Zasada zakrywania ust i nosa powinna obowiązywać na terenie całego obiektu. Jeśli z jakiegoś powodu osłona na nos i usta musi zostać zdjęta należy przestrzegać bezwzględnie 2 metrowego odstępu od innych osób.
Wszyscy pracownicy sądu, interesanci oraz każdy uczestnik licytacji powinnimieć zakryte usta i nos.
Przy wejściu na salę sądową uczestnicy powinni zdezynfekować ręce, albo założyć rękawiczki.
Preparat do dezynfekcji  zapewnia instytucja.