Licytacje

IMAGE
Obwieszczenie o licytacji nieruchomości - Grodziec
wtorek, 28, czerwiec 2022
OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI   Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koninie Jacek Matecki na podstawie art. 953 kpc podaje do... Czytaj wiecej...
IMAGE
Obwieszczenie o licytacji nieruchomości - Konin ul. Jaworowa 6
poniedziałek, 27, czerwiec 2022
OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI   Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koninie Jacek Matecki na podstawie art. 953 kpc podaje do... Czytaj wiecej...
Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości - Kleczew ul. Toruńska 23A
piątek, 05, sierpień 2022
 OBWIESZCZENIE  O  TERMINIE  OPISU  I  OSZACOWANIA  NIERUCHOMOŚCI    Komornik Sądowy przy Sądzie... Czytaj wiecej...

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości - Zarzewek

 OBWIESZCZENIE  O  TERMINIE  OPISU  I  OSZACOWANIA  NIERUCHOMOŚCI 
 
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koninie Jacek Matecki na podstawie przepisu art. 945 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08-09-2022 r. o godz. 11:00 pod adresem: 62-586 Rzgów, Zarzewek 18 zostanie dokonana czynność opisu i oszacowania nieruchomości  zabudowanej  stanowiącej działka nr 75 o powierzchni 0,4998HA  położonej pod adresem: 62-586 Rzgów, Zarzewek, dla której Sąd Rejonowy w Koninie prowadzi księgę wieczystą o numerze KN1N/00094351/4.
 
Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.
 
Komornik zawiadamia, że zgodnie z art. 950 kpc termin do zaskarżenia opisu i oszacowania wynosi dwa tygodnie i liczy się od dnia jego ukończenia to jest od 08-09-2022r. i upływa w dniu 22-09-2022r.

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości - Kleczew ul. Toruńska 23A

 OBWIESZCZENIE  O  TERMINIE  OPISU  I  OSZACOWANIA  NIERUCHOMOŚCI 
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koninie Jacek Matecki na podstawie przepisu art. 945 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08-09-2022 r. o godz. 10:00 pod adresem: 62-540 Kleczew, ul. Toruńska 23a  zostanie dokonana czynność opisu i oszacowania nieruchomości  zabudowanej stanowiącej  działka nr 490/1 o powierzchni użytkowej 0,1212HA położonej pod adresem: 62-540 Kleczew, ul. Toruńska 23a , dla której Sąd Rejonowy w Koninie prowadzi księgę wieczystą o numerze KN1N/00036653/7.
 
Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.
  
Komornik zawiadamia, że zgodnie z art. 950 kpc termin do zaskarżenia opisu i oszacowania wynosi dwa tygodnie i liczy się od dnia jego ukończenia to jest od 08-09-2022r. i upływa w dniu 22-09-2022r.

Obwieszczenie o licytacji nieruchomości - Konin ul. Jaworowa 6

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koninie Jacek Matecki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-10-2022r. o godz. 11:00 w Sądzie Rejonowym w Koninie przy ul. Chopina 28 w sali nr 2.44, odbędzie się druga licytacja nieruchomości:
 
- stanowiących zabudowaną działkę nr 1341/6 o powierzchni 0,0588HA, nieruchomość jest zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym parterowym, podpiwniczonym w zabudowie wolnostojącej (pu. 121,51m2) oraz garażem jednostanowiskowym (pu 18,90m2) oraz niezabudowaną działkę nr 1341/8 o powierzchni 0,0213HA, przedmiotowe działki sąsiadują ze sobą tworząc gospodarczą całość, działka nr 1341/8 nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej - położone: 62-500 Konin, ul. Jaworowa 6, Konin-Wilków, dla których  Sąd Rejonowy w Koninie prowadzi księgę wieczystą o numerze KN1N/00029332/9 oraz KN1N/00047558/1.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Rady Miasta Konina nr 889 z dnia 29-10-2014r. przedmiotowe działki położone są na terenie oznaczonym symbolem MN i przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
 
Nieruchomości posiadają obciążenie z tytułu prawa służebności osobistej ujawnione w dziale III księgi wieczystej - nieodpłatne i dożywotnie prawo służebności osobistej mieszkania polegające na korzystaniu z całego budynku mieszkalnego wzniesionego na nieruchomości gruntowej położonej w Koninie, Obręb Wilków, ozn. nr geod. 1341/6, 1341/8 ogrzanego i oświetlonego na koszt każdoczesnego właściciela przedmiotowej nieruchomości, a nadto gwarancja swobodnego poruszania się po całym obejściu przedmiotowej nieruchomości.
Wartość służebności osobistej została określona na kwotę 242 000,00zł
 
Wartość szacunkowa nieruchomości KN1N/00029332/9 - 290 000,00zł - wartość służebności osobistej - 232 320,00zł - wartość nieruchomości obciążonej prawem służebności - 57 312,00zł.
Wartość szacunkowa nieruchomości KN1N/00047558/1 - 11 700,00zł - wartość służebności osobistej - 9 680,00zł - wartość nieruchomości obciążonej prawem służebności - 2 388,00zł.
 
Suma oszacowania wynosi 301 700,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 201 133,33zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 30 170,00zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (to jest do 13-10-2022r do godz. 16:00). Rękojmię należy uiścić  na konto komornika:
 
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA  82 1020 2212 0000 5002 0333 3028 
 
W dniu licytacji wpłaty wadium nie będą przyjmowane (art. 962 § 1 kpc)
 
Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie uiścić podatek od czynności cywilno-prawnych (2%) 
 
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00 do godz.12:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Koninie przy ul. Chopina 28 (BOI - sygn.akt I Co 323/18, I Co 324/28) oraz w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
 

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości - Konin ul. Jędrzejewskiego 85

OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koninie Jacek Matecki w sprawie egzekucyjnej na podstawie art.945 §2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-08-2022 o godz. 10:00 zostanie dokonany opis i oszacowanie nieruchomości położonej: 62-510 Konin, ul. ks. Dominika Jędrzejewskiego 85, Konin-Gosławice, dla której Sąd Rejonowy w Koninie prowadzi księgę wieczystą nr KN1N/00070149/1.
 
Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią  zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.
 
Komornik zawiadamia, że zgodnie z art. 950 kpc termin do zaskarżenia opisu i oszacowania wynosi dwa tygodnie i liczy się od dnia jego ukończenia to jest od 18-08-2022r. i upływa w dniu 01-09-2022r.

Obwieszczenie o licytacji nieruchomości - Grodziec

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koninie Jacek Matecki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07-10-2022r. o godz. 14:00 w Sądzie Rejonowym w Koninie przy ul. Chopina 28 w sali nr 2.44, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości:
 
- stanowiącej niezabudowana działka nr 1460/2 o powierzchni 0,7040HApołożonej: 62-580 Grodziec, Grodziec, dla której Sąd Rejonowy w Koninie prowadzi księgę wieczystą o numerze  KN1N/00060474/5. Nieruchomości w kształcie prostokąta oraz płaskim ukształtowaniu terenu, nieogrodzona, bez nasadzeń, posiada dostęp do drogi publicznej asfaltowej oraz dostęp do mediów. Klasy bonitacji (RIVb - 0,0800HA, RV - 0,4400HA oraz ŁV - 0,18400HA)
Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Grodziec nr XXXVII/271/2014 z dnia 21-08-2014r. działka położona jest na terenie przeznaczonym pod teren MN/RM - zabudowy mieszkaniowej, mieszkaniowo-usługowej, usługowej, zagrodowej oraz Pag - terenu zabudowy związanej z działalnością gospodarczą. 
 
Suma oszacowania wynosi 33 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 24 750,00zł
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 300,00zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (to jest do dnia 06-10-2022r. do godziny 16:00). Rękojmię należy uiścić  na konto komornika:
 
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA  82 1020 2212 0000 5002 0333 3028 
 
W dniu licytacji wpłaty wadium nie będą przyjmowane (art. 962 § 1 kpc)
 
Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie uiścić podatek od czynności cywilno-prawnych (2%) 
 
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00 do godz.12:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Koninie przy ul. Chopina 28 (BOI - I Co 1176/22) oraz w kancelarii komornika  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.