Licytacje

IMAGE
Licytacja nieruchomości - Modła Królewska
piątek, 05, listopad 2021
OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI   Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koninie Jacek Matecki na podstawie art. 953 kpc podaje do... Czytaj wiecej...
Obwieszczenie o licytacji nieruchomości - Bicz gm. Stare Miasto
piątek, 29, kwiecień 2022
OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI   Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koninie Jacek Matecki na podstawie art. 953 kpc podaje do... Czytaj wiecej...
IMAGE
Obwieszczenie o licytacji nieruchomości - Konin os. Legionów 3/49
piątek, 29, kwiecień 2022
OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI   Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koninie Jacek Matecki na podstawie art. 953 kpc podaje do... Czytaj wiecej...

Licytacja nieruchomości - Modła Królewska

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koninie Jacek Matecki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-05-2022r. o godz.14:00 w Sądzie Rejonowym w Koninie przy ul. Chopina 28 w sali nr 2.44, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości: 
 
- stanowiącej działki nr 296, 266, 249, 267, 297 o łącznej powierzchni 5,9200HA obręb Modła Królewska gm. Stare Miasto położonej: 62-571 Stare Miasto, ul. Słoneczna  17, Modła Księża, dla której Sąd Rejonowy w Koninie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KN1N/00004389/2.
 
Działki nr 296 i 297 zabudowane budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, parterowym z poddaszem nieużytkowym, podpowniczony (pow. zabudowy 105,75m2), parterowymi budynkami gospodarczymi w zabudowie zwartej (pow. zabudowy 111,20m2, 34,07m2, 42,25m2) oraz parterowym budynkiem stodoły z garażem, częściowo zaadaptowanym na mieszkalny (pow. zabudowy 280,88m2). 
Działki nr 249, 266, 267 stanowią teren niezabudowany, uprawiane rolniczo (klasa bonitacji działka nr 249 - głównie RV, działki nr 266, 267 - głównie RVI i LsVI).
Ponadto działki nr 296 i 297 obciążone są ograniczonym prawem rzeczowym - prawem służebności osobistej - opisanym w dziale III ksiegi wieczystej, polegającym na bezpłatnym, dożywotnim zamieszkiwaniu w części budynku gospodarczego adapotowanego na mieszkalny, z kotłownią i garażem oraz zapewniającym prawo do swobodnego poruszania się po całym siedlisku działek nr 296, 297. Wartość prawa służebności osobistej została oszacowana na łączną kwotę 84 000,00zł.
 
Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Stare Miasto nr XXXI/211/2020 z dnia 10-12-2020r. przedmiotowe działki znajdują się na terenie przeznaczonym pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej z dopuszczeniem działalności gospodarczej, tereny rolnicze, terny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów (działki nr 297, nr 296), tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów (działka nr 249) oraz tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, tereny lasów/dolesień (działki nr 267, nr 266)
 
Suma oszacowania wynosi 417 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 312 750,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 41 700,00zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (do 26-05-2022r. godzina 16:00). Rękojmię należy uiścić  na konto  komornika:
 
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA  82 1020 2212 0000 5002 0333 3028 
 
W dniu licytacji wpłaty wadium nie będą przyjmowane (art. 962 § 1 kpc)
 
Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie uiścić podatek od czynności cywilno-prawnych (2%) 
 
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu ostatniego tygodnia przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00  do godz.11:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
 
 

Obwieszczenie o licytacji nieruchomości - Bicz gm. Stare Miasto

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koninie Jacek Matecki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-05-2022r. o godz. 13:10 w Sądzie Rejonowym w Koninie przy ul. Chopina 28 w sali nr 2.44, odbędzie się druga licytacja nieruchomości:
 
- niezabudowane działki nr 2/1, 16/1 o łącznej powierzchni 0,0512HA - obejmujące udział dłużnika w wysokości 1/2 części położonej: 62-571 Stare Miasto, Bicz, dla której Sąd Rejonowy w Koninie prowadzi księgę  wieczystą o numerze KN1N/00069638/6
 
Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Stare Miasto nr XV/101/2015 z dnia 26-11-2015r. przedmiotowe działki znajdują się na terenie przeznaczonym, działka nr 16/1 tereny rolnicze, działka nr 2/1 tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.
 
Suma oszacowania wynosi 4 950,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 3 300,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 495,00zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (do 26-05-2022r. godz. 16:00). Rękojmię należy uiścić  na konto komornika:
 
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA 
82 1020 2212 0000 5002 0333 3028 
 
W dniu licytacji wpłaty wadium nie będą przyjmowane (art. 962 § 1 kpc)
 
Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie uiścić podatek od czynności cywilno-prawnych (2%) 
 
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00 do godz.11:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Koninie przy ul. Chopina 28 (sygn.akt I Co 1506/17 - BOI) oraz kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
 

Obwieszczenie o licytacji nieruchomości - Konin os. Legionów 3/49

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koninie Jacek Matecki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-05-2022r. o godz. 13:30 w Sądzie Rejonowym w Koninie przy ul. Chopina 28 w sali nr 2.44, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości:
 
 - stanowiącej lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 45,70m2 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej (2010/97400 części) położonej: 62-510 Konin, Os. Legionów 3/49, dla której  Sąd Rejonowy w Koninie prowadzi księgę  wieczystą o numerze KN1N/00036244/7.
Lokal mieszkalny położony na 2 piętrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego, składający się z 3 pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju. Do lokalu przynależy pomieszczenie piwnicy. 
 
Nieruchomość obciążona jest ograniczonym prawem rzeczowym - prawem służebności osobistej - opisanym w dziale III ksiegi wieczystej, polegającym na nieopłatnym i dożywotnim korzystania z pomieszczeń darowanego lokalu mieszkalnego, a nadto obejmuje zobowiązanie do zapewnienia opieki i pielęgnowania w razie choroby czy ułomności osoby na rzecz, której ustanowiono służebność. Wartość prawa służebności osobistej została określona na kwotę 24 000,00zł.
 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą Rady Miasta Konina nr 685 z dnia 19-12-2001r. lokal położony jest na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową wielorodziną.
 
Suma oszacowania wynosi 138 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 103 500,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 800,00zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (do 26-05-2022r. godz. 16:00). Rękojmię należy uiścić  na konto komornika:
 
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA  82 1020 2212 0000 5002 0333 3028 
 
W dniu licytacji wpłaty wadium nie będą przyjmowane (art. 962 § 1 kpc)
 
Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie uiścić podatek od czynności cywilno-prawnych (2%) 
 
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ostatnim tygodniu przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00 do godz.11:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Koninie przy ul. Chopina 28 (sygn.akt - I Co 238/19 - BOI) oraz kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.