Licytacje

IMAGE
Obwieszczenie o licytacji nieruchomości - Grodziec
wtorek, 28, czerwiec 2022
OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI   Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koninie Jacek Matecki na podstawie art. 953 kpc podaje do... Czytaj wiecej...
IMAGE
Obwieszczenie o licytacji nieruchomości - Konin ul. Jaworowa 6
poniedziałek, 27, czerwiec 2022
OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI   Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koninie Jacek Matecki na podstawie art. 953 kpc podaje do... Czytaj wiecej...
Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości - Kleczew ul. Toruńska 23A
piątek, 05, sierpień 2022
 OBWIESZCZENIE  O  TERMINIE  OPISU  I  OSZACOWANIA  NIERUCHOMOŚCI    Komornik Sądowy przy Sądzie... Czytaj wiecej...

Obwieszczenie o licytacji nieruchomości - Grodziec

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koninie Jacek Matecki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07-10-2022r. o godz. 14:00 w Sądzie Rejonowym w Koninie przy ul. Chopina 28 w sali nr 2.44, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości:
 
- stanowiącej niezabudowana działka nr 1460/2 o powierzchni 0,7040HApołożonej: 62-580 Grodziec, Grodziec, dla której Sąd Rejonowy w Koninie prowadzi księgę wieczystą o numerze  KN1N/00060474/5. Nieruchomości w kształcie prostokąta oraz płaskim ukształtowaniu terenu, nieogrodzona, bez nasadzeń, posiada dostęp do drogi publicznej asfaltowej oraz dostęp do mediów. Klasy bonitacji (RIVb - 0,0800HA, RV - 0,4400HA oraz ŁV - 0,18400HA)
Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Grodziec nr XXXVII/271/2014 z dnia 21-08-2014r. działka położona jest na terenie przeznaczonym pod teren MN/RM - zabudowy mieszkaniowej, mieszkaniowo-usługowej, usługowej, zagrodowej oraz Pag - terenu zabudowy związanej z działalnością gospodarczą. 
 
Suma oszacowania wynosi 33 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 24 750,00zł
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 300,00zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (to jest do dnia 06-10-2022r. do godziny 16:00). Rękojmię należy uiścić  na konto komornika:
 
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA  82 1020 2212 0000 5002 0333 3028 
 
W dniu licytacji wpłaty wadium nie będą przyjmowane (art. 962 § 1 kpc)
 
Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie uiścić podatek od czynności cywilno-prawnych (2%) 
 
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00 do godz.12:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Koninie przy ul. Chopina 28 (BOI - I Co 1176/22) oraz w kancelarii komornika  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.